Chào mừng bạn đến với website
 
Chào mừng bạn đến với website
 
Chào mừng bạn đến với website
Tin tức » Tin cổ đông
Giấy đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị
(4/14/2010 11:35:10 AM)
Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Cầu đường Hà Nội Giấy trân trọng kính gửi Giấy đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị như sau:


 

 

                                                                   Giấy đề cử
                                                (Thành viên Hội đồng Quản trị)
    

Kính gửi:
 -  Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010
 -  Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Cầu đường Hà Nội
Tôi ký tên dưới đây là:....................................................................................................................
Chứng minh thư:.............................................................................................................................
Cấp ngày:.........................................................................................................................................
Địa chỉ thường trú:...........................................................................................................................
Số cổ phần nắm giữ:.......................................................................................................................
Mã số cổ đông:................................................................................................................................
Tôi đồng ý đề cử:
Ông :..................................................................................................................................................
Chứng minh thư số:.........................................................................................................................
Cấp ngày:.........................................................................................................................................
Địa chỉ thường trú:...........................................................................................................................
Tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng Quản trị  2010-2015, tại cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niêm năm 2010 Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Cầu đường Hà Nội  ngày     tháng    năm 2010.
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử và cam kết tuân thủ  nghiêm túc các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

                                                                                 Hà Nội…….. ngày       tháng     năm 2010
                                                                                               Người  ứng cử viên
                                                                                               (ký và ghi rõ họ tên)

 

 
Các bài mới đăng

Các bài đã đăng