Chào mừng bạn đến với website
 
Chào mừng bạn đến với website
 
Chào mừng bạn đến với website
Giới Thiệu » Ban kiểm soát
Ban Kiểm soát do Đại hội đồng Cổ đông bầu ra, là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Cơ cấu Ban Kiểm soát hiện tại như sau: 
 
Trưởng ban:               Bà Nguyễn Thị Hồng Hà
Ủy viên:                      Ông Vũ Thanh Tùng
Ủy viên:                      Ông Lê Hoàng Anh
Thông báo

Kể từ ngày 15/11/2013 Ông Trần Mạnh Toàn thôi giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát công ty, vì lý do cá nhân.

Công ty sẽ báo cáo và bầu bổ sung Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.


 
Thông báo

Kể từ ngày 15/11/2013 Ông Trần Mạnh Toàn thôi giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát công ty, vì lý do cá nhân.

Công ty sẽ báo cáo và bầu bổ sung Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.