Chào mừng bạn đến với website
 
Chào mừng bạn đến với website
 
Chào mừng bạn đến với website
Giới Thiệu » Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dưng Cầu đường Hà nội có toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của cổ đông, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị công ty hiện có 04 người bao gồm 01 Chủ tịch HĐQT và 03 thành viên HĐQT.
 
Cơ cấu Hội đồng Quản trị hiện tại như sau:
Chủ tịch HĐQT:                   Ông Nguyễn Mạnh Cường
Uỷ viên HĐQT:                    Ông Đỗ Văn Ly
Uỷ viên HĐQT:                    Ông Phạm Văn Học
Uỷ viên HĐQT:                    Bà Phạm Thị Hương
Uỷ viên HĐQT:                    Bà Nguyễn Thị Kim Loan
NGhi quyet HDQT 2014
 
NGhi quyet HDQT 2014
BAO CAO TINH HINH QT NAM 2014
 
BAO CAO TINH HINH QT NAM 2014
NGHI QUYET HOP  HĐQT NAM 2015
 
NGHI QUYET HOP  HĐQT NAM 2015